Points of Interest - shrewsburysnobirds
Maclaughlin Falls on 407.

Maclaughlin Falls on 407.

landmark

From Trail Mapping 2012/2013